Pressmeddelanden

Titel Datum Länk
Halvårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30 2018-08-03 Läs mer
Orgo Tech lanserar orgowebb.se 2018-07-02 Läs mer
Månadsrapport Orgo Tech maj 2018 2018-06-11 Läs mer
Månadsrapport Orgo Tech april 2018 2018-05-23 Läs mer
Kommuniké från årsstämma i ORGO TECH AB (publ) 2018-05-08 Läs mer
Orgo Tech offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017 2018-04-17 Läs mer
Delårsrapport Q1 2018 2018-04-16 Läs mer
Kallelse till årsstämma i ORGO TECH AB (publ) 2018-04-05 Läs mer
Orgo Tech offentliggör sin nya panel till tjänsten IMGO 2018-04-03 Läs mer
Orgo Tech uppdaterar sin webbplats 2018-03-01 Läs mer
Bolagsverket har registrerat emission i Orgo Tech AB 2018-02-21 Läs mer
Orgo Tech har etablerat kryptovalutan OrgoToken och börjat planera för en optimerad betalningslösning 2018-02-20 Läs mer
Månadsrapport Orgo Tech januari 2018 2018-02-12 Läs mer
Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31 2018-02-02 Läs mer
Marknadsmeddelande 26/18 – Handeln i Orgo Tech AB återupptas 2018-01-22 Läs mer
Ingen insiderinformation i Orgo Tech som förklarar dagens kursuppgång 2018-01-22 Läs mer
Marknadsmeddelande 25/18 - Handelsstopp i Orgo Tech AB 2018-01-22 Läs mer
Orgo Tech uppdaterar sitt WordPress Plugin 2018-01-15 Läs mer
Månadsrapport Orgo Tech december 2017 2018-01-04 Läs mer
Första dag för handel i Orgo Tech AB:s aktie på AktieTorget 2018-01-03 Läs mer
Orgo Tech vidareutvecklar sin tjänst IMGO och webbplats 2018-01-02 Läs mer
Orgo Tech utser Sedermera Fondkommission till likviditetsgarant 2018-01-02 Läs mer
Marknadsmeddelande 335/17– Orgo Tech AB noteras på AktieTorget den 3 januari 2018 2017-12-27 Läs mer
Spridningsemissionen inför notering på AktieTorget 2017-12-18 Läs mer
Månadsrapport för oktober och november 2017 samt en framtidsutblick 2017-12-08 Läs mer
Förlänger teckningstiden i noteringsemissionen till den 15 december 2017-12-08 Läs mer
Orgo Tech– en ny generations bildoptimering på väg till börsen 2017-12-07 Läs mer
Idag inleds Orgo Techs fullt garanterade noteringsemission inför notering på Aktietorget. 2017-11-27 Läs mer

Finansiella rapporter

Titel Datum Länk
Halvårsrapport 2018-01-01 - 2018-06-30 2018-08-03 Läs mer
Delårsrapport Q1 2018 2018-04-16 Läs mer
Orgo Tech uppdaterar sin webbplats 2018-03-01 Läs mer
Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31 2018-02-02 Läs mer
Orgo Tech uppdaterar sitt WordPress Plugin 2018-01-15 Läs mer

Finansiella kalender

Titel Datum
Delårsrapport Q1 2018-04-16
Årsstämma 2018-05-08
Halvårsrapport 2018-08-03
Delårsrapport Q3 2018-11-02
Bokslutskommuniké 2019-02-01

Bolagsstyrning

Mathias Palmqvist - VD
Mathias Palmqvist, född 1994, är verkställande direktör och styrelseledamot i Orgo Tech AB sedan Maj 2016. Mathias har arbetat som webbutvecklare sedan 2013. Under sin tid som webbutvecklare har Mathias arbetat med utveckling av webbplatser, system eller applikationer till bolag såsom Atlas Copco och Karolinska Universitetssjukhuset.

Christian Kronegård - Styrelseordförande
Christian Kronegård, född 1988, har varit styrelseledamot i Orgo Tech AB sedan Februari 2017 och invald som styrelseordförande i Oktober 2017. Sedan 2015 har Christian varit styrelseledamot i New Equity Venture International AB och är sedan 2016 VD för Precisionsmetall Group AB (f.d. GoldX International AB) som är listat på AktieTorget. Christian arbetar också aktivt i flertalet av NEVI koncernens dotterbolag.

Björn Mannerqvist
Björn Mannerqvist, född 1979, är styrelseledamot sedan december 2016 och VD i Future Gaming Group sedan februari 2017. Björn är specialist inom digital marknadsföring, sökmotoroptimering och webbanalys. Under mer än elva år har Björn bland annat varit ansvarig för trafikanskaffning från digitala kanaler på världens största affiliatebolag och drivit egna konsultbolag som haft några av Sveriges mest kända varumärken som kunder. Björn driver idag konsultbolaget Ayima Nordic som hjälper stora bolag och start-up bolag med digital strategiimplementering för att öka kundernas trafik och vinst från webb och mobila kanaler

Marcus Petersson
Marcus Petersson, född 1980, är styrelseledamot i Orgo Tech AB sedan Oktober 2017. Marcus har över 10 års erfarenhet av digital marknadsföring och affärsutveckling. Han har under flera år haft ledande positioner i ett antal av de största online spelbolagen i Europa där han främst har ansvarat för UK och dem nordiska marknaderna. Marcus har en Master of Science in Business administration från JIBS samt Bachelor in International Marketing från Auckland University of Technology. Marcus är oberoende i relation till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större ägare.

Jesper Karlström
Jesper Karlström, född 1986, är styrelseledamot i Orgo Tech AB sedan Oktober 2017. Jesper har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet och har sedan tidigare arbetat som revisor på Ernst & Young åt framförallt bolag inom fastighetssektorn. Jesper har flera års erfarenhet i redovsiningsoch revisionsfrågor liksom kunskap av styrning, kontroll och rapportering. Idag är Jesper Business controller på Vectura Fastigheter som ägs av Patricia Industries, en del av Investor AB. På Vectura arbetar Jesper primärt med verksamhetsstyrning, analys, budgetarbete samt medverkan till bolagets utveckling och skötsel. Jesper är oberoende i relation till såväl Bolaget och bolagsledningen som Bolagets större ägare.

Revisor
Jan Hamberg, vid Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag. Jan är medlem i FAR, föreningen för revisorer och rådgivare.
Nästa bolagsstämma är 2018-05-08.
§ 1 Firma
Bolagets firma är ORGO TECH AB (publ)
Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län.

§ 3 Verksamhet
Bolaget ska direkt eller indirekt genom bolag utveckla och sälja IT-relaterade tjänster och produkter, samt programvara och därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan idka affärsverksamhet både i Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) ledamöter med högst tre (3) suppleanter. Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses en revisor, med eller utan revisorssuppleanter.

§ 8 Kallelse
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet eller Dagens Nyheter upplysa om att kallelse skett.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

Val av ordförande vid stämman

1. Upprättande och godkännande av röstlängd
2. Val av en eller två justeringsmän
3. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
4. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
5. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 10 Avstämningsförbehåll
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister, enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6 – 8 nämnda lag, ska antas vara behörig att utöva de rättigheter som framgår av 4 kap. 39 § aktiebolagslagen (2005:551)

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

Aktien

Aktiekapitalet i Orgo Tech AB uppgår till 800 000 kronor fördelat på 8 000 000 aktier. Aktiekapitalet i Orgo Tech ska uppgå till lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor fördelat på lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier. Samtliga aktier är emitterade och fullt betalda.

Orgo Techs aktier är upprättade enligt svensk rätt och är denominerade i svenska kronor. Aktierna är kontoförda på person och är anslutna till Euroclear Sweden AB med adress: Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Bolaget har ett aktieslag och aktierna har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinster och har samma rätt till utdelning och överskott vid likvidation. Anställda i bolaget har teckningsoptioner av högst 400 000 aktier, varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie till en teckningskurs om 6,00 kronor per aktie. Teckningsperioden gäller under perioden 2017-10-04 fram till 2020-10-04. Det finns inga inskränkningar i det fria överlåtandet av aktier, utöver de lock-up avtal som Bolagets största ägare ingått i. Förändringar av aktieägarnas rättigheter förutsätter ändring av bolagsordningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Bolaget har inget innehav av egna aktier eller i andra bolag som kan ha betydelse för bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Bolagets aktie är ej underställd tvångsinlösen. Det har ej under de tolv senaste månaderna skett övertagandebud på Bolagets aktie. Orgo Techs aktie är utställd på innehavare och Bolagets aktiebok hanteras elektroniskt av Euroclear Sweden.

För att se de största ägarna hänvisar bolaget till bolagets undersida hos AktieTorget.

Ir-kontakt

[email protected]

Skapa ett konto redan nu för att kunna registrera era webbsidor och börja optimera för en snabbare hemsida och nöjdare kunder!